select id,ten_vi,tenkhongdau,mota_vi,thumb,ngaytao,alt_img,mota_vi from #_dautu_cat where hienthi=1 order by stt asc,id desc Đầu tư bất động sản - 14-9 JSC
VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9
Khu nhà ở 214 căn

Khu nhà ở 214 căn

Khu nhà ở 214 căn

Trung Tâm Thương Mại và Căn Hộ Sunny

Trung Tâm Thương Mại và Căn Hộ Sunny

Trung Tâm Thương Mại và Căn Hộ Sunny

Trụ sở văn phòng công ty

Trụ sở văn phòng công ty

Trụ sở văn phòng công ty

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd