VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9
Dự án : Xây dựng Quốc lộ 1 - Đoạn trách thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

Dự án : Xây dựng Quốc lộ 1 - Đoạn trách thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

Gói thầu : Thi công xây lắp số 5 : Cầu vượt đường sắt

Dự án: Cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, đoạn La Sơn – Túy Loan

Dự án: Cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, đoạn La Sơn – Túy Loan

Gói thầu:Thi công cầu Km52+482.63, cầu Km53+776.40 . Cầu Km54+215.31, Cầu Km55+413.77

Dự án : Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 - Đoạn Km14+000 - Km50+889

Dự án : Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 - Đoạn Km14+000 - Km50+889

Gói thầu : Sửa chữa 9 Cầu trên Quốc lộ 91 thuộc quận Ô Môn và quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Dự án : Đầu tư Xây dựng mở rộng Quốc lộ 51

Dự án : Đầu tư Xây dựng mở rộng Quốc lộ 51

Gói thầu : XL51 - 17 : - Cầu Suối Cả (Km28+750 - Km28+960) - Cầu Ngọc Hà (Km43+240 - Km43+392.49) - Cầu Phước Hòa Km48+943.4...

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd